PSMB ACT
Lihat & akses Akta PSMB dan pindaannya dalam tahun-tahun yang lepas.

AKTA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERHAD, 2001 (AKTA PSMB, 2001)

Akta PSMB, 2001 adalah untuk menetapkan pengenaan dan pengumpulan levi pembangunan sumber manusia untuk tujuan mempromosikan latihan dan pengembangan pekerja, perantis dan pelatih, penubuhan dan pentadbiran Dana oleh Perbadanan dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan itu.

Akta & Peraturan PSMB

Warta kerajaan persekutuan

Pembangunan sumber manusia berhad
Perintah (pindaan jadual pertama) 2021

Warta kerajaan persekutuan

Pembangunan sumber manusia berhad
Perintah (Pengecualian Levi) 2021

Warta kerajaan persekutuan

Pembangunan sumber manusia berhad
Perintah (Pengecualian Levi) 2018 – P.U. (A) 114.2018.

Peraturan pembangunan sumber manusia berhad (Pengkompaunan Kesalahan) 2003

Peraturan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan kompaun di bawah Undang-undang dan peraturan PSMB.

Peraturan pembangunan sumber manusia berhad (pendaftaran majikan dan pembayaran levi) 2001

Peraturan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran majikan dan pembayaran levi di bawah PSMB Act.

Akta pembangunan sumber manusia berhad 2001

Suatu tindakan untuk memperuntukkan dan memungut levi pembangunan sumber manusia untuk tujuan mempromosikan latihan dan pengembangan pekerja, perantis dan pelatih, penubuhan dan pentadbiran dana oleh syarikat dan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Warta kerajaan persekutuan

Perintah pembangunan sumber manusia berhad (pengecualian levi) 2017

Warta kerajaan persekutuan

Perintah pembangunan sumber manusia berhad (pengecualian levi) 2017

Warta kerajaan persekutuan

Peraturan pembangunan sumber manusia berhad (pendaftaran majikan dan bayaran levi) (pindaan) 2017 – P.U.(A) 15/2017

Warta kerajaan persekutuan

Pembangunan sumber manusia berhad (pendaftaran majikan dan bayaran levi) (pindaan) regulations 2016 – A.U. (A) 2/2016

RESOURCES

RESOURCES

RESOURCES